Anmälan om skyddsombudsstopp

Som vald förtroendeman för Pappers avdelning 3 utsedd som lokalt skyddsombud vid avdelning inom Korsnäs AB Industrirörelse i Gävle avser jag härmed utnyttja skyddsombudets stoppningsrätt, med stöd av Arbetsmiljölagens Kap. 6 paragraf 7. 
Om inte rättelse genast uppnås genom min framställning om skyddsombudsstopp till berörd arbetsledning, kan jag som skyddsombud avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöinspektionen.
 
Ärendebeskrivning:
​​​​​​​


Om inte tillfredsställande svar erhålles avser jag att vända mig till Arbetsmiljöinspektionen för prövning härmed stoppar jag arbetet från och med:

 
Datum .............................
Avdelnig ................................................
 

Skyddsombud

Namn:……………………………….
Som ansvarig från arbetsgivaren i denna fråga har jag mottagit framställningen.

Arbetsgivarens underskrift
Namn: .................................................................
Datum ..................................

Original till: Arbetsgivaren
Kopia till: Arbetsställets huvudskyddsombud