Arbetsmiljölagen 6 § 6a


Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. 

Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas. 

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga. Kommenter från AHSO.
På framställan skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran.
Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan.
Utan dröjsmål = 8 dagar, kan alltså inte läggas i en låda till midsommar.

Förslag till brevmall för stoppat arbete


Klicka på knappen nedan så får du ett förslag till skrivning efter de domstolsutslag i frågan som förekommit där Arbetsdomstolen (AD) kräver klart och tydligt skyddsombudsstopp. Det ankommer på skyddsombudet att "bevisa" att han lagt ett stopp, om arbetsgivaren i efterhand påstår att han inte riktigt förstått att det var avsikten.

Arbetsdomstolen (AD) håller fast vid linjen att skyddsombudsstoppen måste vara mycket tydliga. Kanske bör de rent av vara skrivna?
Det är också viktigt om man avser att införa ett förfaringssätt beträffande, om ett skriftligt förfarande, bör det ske i nära samverkan med företaget, i någon form.

Anmälan avser att endast användas, när arbetsgivaren inte genast lämnar besked om nödvändiga åtgärder.
Det finns i Arbetsmiljömanualen en skrivelse om vad som gäller för skyddsombud, om man väljer den linjen som nu nämnd så måste detta dokumenteras i Manualen under punkten "för skyddsombud gäller".

Psykosocial arbetsmiljö


Psykosocial arbetsmiljö handlar om hur organisatoriska och sociala förhållanden på våra arbetsplatser påverkar oss.

"Man kan köpa en människas tid, man kan köpa hennes fysiska närvaro på en given plats, man kan till och med köpa ett visst mått av hennes tränade muskelära rörelse per timme.
Man kan inte köpa entusiasm,
man kan inte köpa lojalitet,
man kan inte köpa hjärtats, tankens eller själens tillgivenhet.
Den måste man göra sig för sig förtjänt av"


Dikt av Clarence Frances

Lönsamt att satsa på arbetstrivsel!

  • Arbetsledaren som ger mycket information, fungerar stödjande, finns till hands och ger en tydlig målbild.
  • Ett fungerande medbestämmande. Där det finns en fungerande dialog mellan chefer och anställda och anställda känner delaktighet när besluten fattas.
  • Arbetsplatsen har klara och tydliga mål för verksamheten. Där anställda får konsekvent återkoppling.
  • Arbetsplatsens klimat skall vara kreativt. De anställda skall känna trygghet, ett visst mått av frihet och att de känner att de duger och klarar av sina arbetsuppgifter.